6 August 2021 | Oberhenneborn | *Bei den drei Kreuzen*